Anonymous

What Is The Structural Formula Of Aldehyde?

1

1 Answers

hongqin wang Profile
hongqin wang answered
The formula of Aldehyde is C2H4O, and its structural formula is CH3CHO.

Answer Question

Anonymous