A balanced equation for the redox reaction: Pentane + oxygen?

1

1 Answers

hongqin wang Profile
hongqin wang answered
The balanced equation for the redox reaction is C5H12+8O2=5CO2+6H2O.

Answer Question

Anonymous